1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterin nimi: Virkkukoukkusen kanta-asiakasrekisteri
Yrityksen nimi: Virkkukoukkunen Oy
Yrityksen postiosoite: Koskenparras 4
Yrityksen postinumero: 55100
Yrityksen postitoimipaikka: Imatra
Yrityksen Y-tunnus: 2039957-3
Sähköposti rekisterikyselyille: verkko@virkkukoukkunen.net

2. Rekisteriasioita käsittelevän henkilön yhteystiedot

Nimi: Virkkukoukkusen asiakaspalvelu
Sähköposti: verkko@virkkukoukkunen.net
Puhelinnumero, josta tavoittaa arkisin: 050 381 0494

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Virkkukoukkusen toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, tuotteiden toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Virkkukoukkusen palvelujen kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisteröitävät henkilöt, ryhmät ja näihin liittyvät tiedot ja tietoryhmät

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Virkkukoukkusen asiakkaista, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröinnin yhteydessä internetpalvelussa, tekstiviestein tai muulla tavalla.

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä Virkkukoukkusen internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja puhelimitse. Asiakkaista voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelin- ja sähköpostitiedot, matkapuhelinmallitiedot, palvelun käytön päättymistiedot sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille kuten esimerkiksi asiakkaan mahdollisesti tilaamia palveluja ja tuotteita tuottaville yhtiöille sekä viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Tilastollisia palvelun käyttötietoja ja asiakastietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jossa niistä ei voida tunnistaa palvelun yksittäisiä käyttäjiä taikka käyttäjien henkilökohtaisia käyttötietoja, asiakastietoja tai henkilötietoja.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten.

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Lisätiedot: verkko@virkkukoukkunen.net

Back to Top